Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Uczniowie objęci są indywidulaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest indywidualnie każdemu uczniowi.
Zespół pomocy dokonuje Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu  Funkcjonowania  Ucznia biorąc po uwagę jego mocne i słabe strony
oraz  potrzeby dostowania otoczenia. Na tej podstawie określa Specjalne Potrzeby Edukacyjne ucznia, które są realizowane przez zespół nauczycieli we współpracy z rodzicami. Uczeń reaizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowany na etap edukacyjny i dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Zespół co roku dokonuje Oceny Efektywności udzielanej pomocy i określa dalsze potrzeby.
Posiedzenia zespołu odbywają się systematycznie dwa razy w roku i doraźnie w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat