Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Szkoła

 Szkoła Podstawowa Specjalna jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Szkołą kieruje wicedyrektor SOSW, który bezpośrednio podlega dyrektorowi Ośrodka. 
 
 

Głównymi celami i zadaniami działalności szkoły są:

  • przygotowanie dzieci i młodzieży do dorosłego, samodzielnego życia poprzez wyposażenie w potrzebne wiadomości i umiejętności,
  • integracja ze środowiskiem lokalnym,
  • opanowanie umiejętności czytania, pisania, liczenia, zdobycie wiadomości o przyrodzie, dziejach naszego kraju oraz innych umiejętności niezbędnych dla aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym,
  • przygotowanie do życia społecznego poprzez naukę prawidło organizacji życia rodzinnego, gospodarowania budżetem domowym, organizacji różnych form wypoczynku dla siebie i rodziny,
  • kształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • rozwijanie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych bądź kształtowanie funkcji zaburzonych,
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

W odniesieniu do uczniów z głębokim stopniem niepełnosprawności umysłowej celem naszej pracy jest:

  • rozwijanie zainteresowania otoczeniem
  • uzyskanie na miarę możliwości niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez: realizację programów dla klas I-VI zawartych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, realizację Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki.

 Realizując ogólne cele statutowe Placówki, Szkoła Podstawowa Specjalna kształtuje odpowiednie postawy uczniów, wyposaża ich w podstawowe wiadomości i umiejętności oraz przygotowuje absolwentów do kontynuowania dalszego procesu edukacyjnego w gimnazjum. 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat